Forum Pokemon GO Polska - Regulamin forum

I. Postanowienia ogólne i definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z tematycznego forum internetowego „forum.pokemon-go.pl”, w szczególności prawa i obowiązki Administratorów, Moderatorów oraz Użytkowników .
2. Korzystanie z Forum w sposób czynny lub bierny oznacza akceptację Regulaminu.
3. Forum zostało stworzone jako platforma wymiany myśli, opinii, poglądów, informacji i treści. Zasadą naczelną jest szacunek dla innego Użytkownika i jego światopoglądu.
4. Administrator Forum – podmiot posiadający największe uprawnienia na Forum, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem jego funkcjonowanie, utrzymywanie systemu informatycznego i w odpowiednim stanie technicznym.

5. Moderator Forum – Osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i ładu na Forum, zgodność treści z obecnych na nim Regulaminem oraz kontakt z użytkownikami.
7. Global Moderator- podmiot posiadający największe uprawnienia zaraz po Administratorze, odpowiedzialny za zgodne z obowiązującym prawem funkcjonowanie Forum, kształcenie, jak i nadzorowanie moderatorów, dbanie o poprawne relację w zespole i kontakt z użytkownikami.
6. Użytkownicy Forum
dzielą się na:
-Użytkowników biernych, czyli takich, którzy z różnych powodów nie dokonali pełnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali [b]Regulamin[/b] i nabyli prawo do korzystania z niektórych funkcji w szczególności do przeglądania/czytania wydzielonej przez Administratora treści.
-Użytkowników czynnych, czyli takich, którzy dokonali kompletnej rejestracji w systemie Forum, zaakceptowali Regulamin i nabyli prawo do korzystania ze wszystkich funkcji i działów, w szczególności posiadania i używania Konta Użytkownika.
8. Ranga – wskaźnik ujawniający ilość dokonanych przez Użytkownika czynnego wpisów. Ranga obejmuje:
a. Dzieciak z Pallet Town – 0 postów
b. Trener – 50 postów
c. Doświadczony Trener – 100 postów
d. Mistrz Sali – 150 postów
e. Lider Sali – 250 postów
f. Mistrz Pokemon – 500 postów
9. Ban – stała lub czasowa blokada dostępu do Forum konkretnego Użytkownika czynnego lub biernego albo adresu IP konkretnego komputera, nakładana przez Administratora Forum, Globa Moderatora lub Moderatora = za udowodnione notoryczne naruszanie zasad.
10. Ostrzeżenie– kara umowna za jednorazowe naruszenie Regulaminu nakładana przez Administratora, Global Moderatora lub Moderatora .

II. Odpłatność za korzystanie z Forum

1. Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

III. Rejestracja

1. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia jednego Konta Użytkownika. Każde kolejne konto, z wyłączeniem zasad odwołania od nałożonych kar i banów będzie traktowane jako multikonto i niezwłocznie banowane permanentnie.
2. Użytkownik czynny ma prawo do zgłoszenia żądania usunięcia swojego konta.
3. Forum umożliwia zmianę hasła przez Użytkownika w każdym czasie po pierwszym udanym logowaniu.
4. Użytkownik dokonując pełnej rejestracji, celem zmiany statusu do Użytkownika czynnego ma możliwość wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Administratora w celach marketingowych podanych danych oraz otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania i zmian na Forum i Portalu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Użytkownikowi przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), np. do wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora.

IV. Zastrzeżenia

1.Administrator nie odpowiada za szkody i zakłócenia w działaniu Forum spowodowane przez działanie siły wyższej albo działaniem lub zaniechaniem operatora telekomunikacyjnego.
2. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku sprzecznych z obowiązującym prawem polskim działań Użytkowników albo osób trzecich.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem czynnym celem weryfikacji podanych danych kontaktowych albo zapytań dotyczących funkcjonowania Forum – w razie uzasadnionej przyczyny.
4. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Użytkownika używanego systemu informatycznego lub oprogramowania do wymagań Forum.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń w funkcjonalności i wyglądzie Forum w każdym czasie.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność - w terminie 30 dni od jej wystąpienia - przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie pod linkiem: forum.pokemon-go.pl.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowo i grupowo danych dotyczących funkcjonowania i popularności Forum.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na Forum.

V. Zasady wpisów

1. Administrator przypomina o obowiązku przestrzegania obowiązującego prawa autorskiego.
2. Administrator zaleca sprawdzenie, przed założeniem nowego tematu, czy ten sam lub taki sam temat już istnieje.
3. Administrator zaleca dokładność i precyzję w sporządzaniu wpisów.
4. Administrator zaleca stosowanie się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego.
5. Administrator zaleca stosowanie „Netykiety” przy tworzeniu wpisów.
6. Administrator zakazuje handlu pod wszelką postacią na Forum ruchomościami lub przedmiotami wirtualnymi. Za wyjątkiem specjalnie przeznaczonego do tego działu, na specjalnie określonych zasadach i warunkach.

VI. Postanowienia uzupełniające

1. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora ogłoszeń.
2. Zabronione bezwarunkowo jest umieszczanie na Forum, na Koncie Użytkownika lub w wiadomościach kierowanych na Forum albo do Administratora, a także przekazywanie za jego pośrednictwem materiałów i treści sprzecznych z obowiązującym prawem polskim, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami i „netykietą”, materiałów i treści: wulgarnych, obscenicznych, uważanych za tabu, powszechnie uznawanych za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych Osób, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną i nagannych moralnie, a także niedozwolonych przez polskie prawo reklam: hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych, narkotyków lub zabronionych środków o podobnym działaniu, leków na receptę oraz innych zabronionych prawem polskim lub międzynarodowym. W razie stwierdzenia takiego przypadku Administrator niezwłocznie zawiadomi odpowiednie organy ścigania.
3. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie materiałów uzyskanych z Forum lub za pośrednictwem Forum - dotyczących Użytkowników w celach komercyjnych,w szczególności zabronione bezwarunkowo są działania polegające na wysyłaniu niechcianej informacji handlowej.
4. Użytkownik czynny ma prawo do umieszczania linków do stron zewnętrznych wobec Forum w działach i miejscach do tego przeznaczonych.
5. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Użytkowników.
6. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo do zablokowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika zawierającego treści sprzeczne z Regulaminem lub obowiązującym w Polsce prawem. Zablokowana zostanie również komunikacja z Forum za pośrednictwem komputera ze zidentyfikowanym adresem IP.
7. Zabronione bezwarunkowo jest wykorzystywanie luk lub błędów forum. W przypadku znalezienia Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Administratorowi zauważoną usterkę. Brak zgłoszenia lub wykorzystywanie luki w wypadku ujawnienia lub uzasadnionego podejrzenia skutkuje blokadą stałą, jako działanie na niekorzyść Forum.
8. W przypadku zgłoszenia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, Użytkownik, który je opublikował, jest zobowiązany do złożenia w formie pisemnej oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie: 7[siedmiu] dni o: posiadaniu praw autorskich do tych materiałów i potwierdzeniu udzielenia zgody Forum na ich umieszczenie na Forum oraz ich wykorzystanie zgodne z Regulaminem.
9. W przypadku udowodnienia przez Podmiot trzeci roszczeń względem opublikowanych przez Użytkownika danych, materiałów lub linków objętych prawem autorskim, zostaną one niezwłocznie i bezwarunkowo usunięte z Forum, a Administrator załączy adnotację: „Usunięto z uwagi na uzasadnione żądanie Podmiotu trzeciego.”

VII. Taryfikator ostrzeżeń

1. Rejestr nałożonych ostrzeżeń prowadzi Administrator Forum. Użytkownik czynny ma prawo do zapytania w każdym czasie za pośrednictwem wiadomości prywatnej o ilość nałożonych mu ostrzeżeń.
2. Administrator Forum ma prawo do nałożenia w indywidualnym i uzasadnionym przypadku Bana czasowego lub bezterminowego, np. za wielokrotne lub poważne naruszenie Forum.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Użytkownicy Forum zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej Forum albo podczas logowania na Konto Użytkownika i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z usunięciem istniejącego konta Użytkownika oraz zablokowaniem dostępu do większości treści i funkcji Forum (prócz jego przeglądania) w przypadku odrzucenia nowego Regulaminu.
2. Forum zapewnia, iż dołoży najwyższej możliwej staranności, aby system Forum działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
3. W sprawach uwag, komentarzy i działań dotyczących funkcjonowania Forum prosimy o kontakt w dziale [b]Opinie i propozycje dotyczące forum i portalu.[/b] lub za pośrednictwem e-maila: wspolpraca@pokemon-go.pl
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), ustawy szczególne oraz odpowiednie ratyfikowane umowy międzynarodowe.

Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum. W celu poznania pełnych reguł obowiązujących na forum, skontaktuj się z administratorem.